Thar a mhuir gu Eilean Phabaigh (Sgitheanach)

wpid-wp-1440324336233.jpg

Oidhche shàmhach, soilleir anns an Eilean Sgitheanach. Eilean Phabaigh far chòsta Breacais, gun gluasad air an uisge. Aon bhàta-iasgaich a-mach air a mhuir. Chaidh mi ann air muir-tràigh, a’ dèanamh cinnteach nach robh struth-mara ann a thogadh air falbh mi.

wpid-wp-1440324327696.jpg
Cò seo snàmh comhla rinn???

 

Chuir mi eagal air buidheann de ròn, buidheann a thàinig còmhla rium fad an rathad thall a Phabaigh. Cinn a’ bocadaich san uisge, coin na mara. Leis a ghrian a’ dol fodha taobh thall na beanntan, bha an snàmh slaodach agus mi stad gus dealbhan a’ thogail gu tric. ‘Sgann a bhios oidhche cho àlainn, gun guth air gaoth agus gach rud mar bu chòir airson deagh snàmh.

 

wpid-wp-1440324353099.jpg

 

An ceann beagan is leth-uair, an taobh thall.

wpid-wp-1440324333203.jpg

wpid-wp-1440324343075.jpg

 

wpid-wp-1440324338980.jpg
Solas air an Eilean Sgitheanach

wpid-wp-1440324330561.jpg

An deidh buinntinn air talamh tioram, tha mi air ais san uisge, a’ tilleadh dhachaigh. An solas nas laidire, na dathan a’ toirt coltas dearg air na beanntan thall air tìr mòr agus kaleidoscope nàdar a’ tighinn gu buil.

wpid-wp-1440324346385.jpg

wpid-wp-1440324323239.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s